10 Things You Need To Drop To Stay Motivated

ที่มา: http://www.lifehack.org/articles/communication/10-things-you-need-drop-stay-motivated.html

1. You will need to drop the sense of entitlement
ในที่นี้หมายถึง อย่ารีรอให้ใครมาช่วยเหลือ ถ้าเรามีเป้าหมาย เราก็ต้องเริ่มด้วยตัวเรา ทำด้วยตัวเรา เราถึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้

2. You will need to drop stress
อย่าไปเครียด อย่าหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ชิวิตต้องพักบ้างไรบ้าง คอมพิวเตอร์ยังพังเลยถ้าทำงานหนักๆ แล้วร่างกายคนเราล่ะ ถ้าทำงานไม่พักจะไหวเหรอ ออกไปพบปะผู้คน ออกกำลังกาย เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

3. You will need to drop negativity
พยายามมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ร้ายจะทำให้คุณยิ่งอยู่ห่างจากสังคม นั่นหมายถึงอยู่ห่างความช่วยเหลือด้วย ความสำคัญคือเราต้องพยายามอยู่กับสังคมและผู้คนที่อยากช่วยเหลือเรา แต่เราต้องพยายามอยู่ห่างคนที่ไม่ได้ใส่ใจกับความฝันของเรา

4. You will need to drop comparisons
เลิกเปรียบเทียบตยเองกับผู้อื่น(หรือผู้อื่นกับผู้อื่น) ได้แล้ว การเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะทำให้คุณมีนิสัยขี้อิจฉาริษยา

5. You will need to drop time management issues

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson

บางครั้งก็ลืมเรื่องเวลาไปบ้าง ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้

6. You will need to drop impatience
จะรีบร้อนไปใย คนที่เร่งรีบ โดยปกติคือคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่เขาวางไว้(นั่นเป็นเหตุที่เขาต้องเร่งรีบ) จงใช้พลังอย่างคุ้มค่า อย่าเร่งรีบจนเกินไป

7. You will need to drop the lazy attitude

“The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain

อย่าขี้เกียจ

8. You will need to drop the ungrateful mindset

9. You will need to drop the serious mentality
อย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไป หยุดพักบ้าง อยู่กับครอบครัวบ้าง เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ถ้าเราทำเป้าหมายให้เล็กๆ หลายๆเป้าหมายและทำให้มันสำเร็จไปทีละอย่าง

10. You will need to drop the excuses
เลิกโยนความผิดให้คนอื่น เลิกหาเหตุผลมากล่าวอ้าง

Vocab:
entitlement: the fact of having a right to something
impatient: having or showing a tendency to be quickly irritated or provoked
ungrateful: not feeling or showing gratitude
excuses: seek to lessen the blame attaching to (a fault or offence); try to justify

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s