Video

แนวทางที่น่าเอาไปใช้ในการเทรนพนักงานใหม่

ถึงแม้ว่าเราจะไม่กี๊กก็ตามนะ
แต่ว่าแนวทางนี้ก็น่าเอาไปใช้สอนพนักงานใหม่

1. รู้จัก SDLC (ที่เราจะใช้)
2. ทำงานกับ Editor (ที่เราจะใช้)
3. เรียนรู้ Git
4. การจัดการโครงสร้างของไฟล์และการ Deploy

แต่ทั้งหมดนี้เราจำเป็นจะต้องนิยาม
1. SDLC ที่เราต้องการ
2. Editor ที่เราจะใช้ และวิธีการใช้งานมันอย่างคุ้มค่า
3. Infrastructure ที่เราต้องการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s