Video

แนวทางที่น่าเอาไปใช้ในการเทรนพนักงานใหม่

ถึงแม้ว่าเราจะไม่กี๊กก็ตามนะ
แต่ว่าแนวทางนี้ก็น่าเอาไปใช้สอนพนักงานใหม่

1. รู้จัก SDLC (ที่เราจะใช้)
2. ทำงานกับ Editor (ที่เราจะใช้)
3. เรียนรู้ Git
4. การจัดการโครงสร้างของไฟล์และการ Deploy

แต่ทั้งหมดนี้เราจำเป็นจะต้องนิยาม
1. SDLC ที่เราต้องการ
2. Editor ที่เราจะใช้ และวิธีการใช้งานมันอย่างคุ้มค่า
3. Infrastructure ที่เราต้องการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s