Progressive JPEG

Ref: http://adavu.com/what-is-baseline-jpeg-and-progressive-jpeg/

รูป jpeg สามารถแสดงผลได้ 2 แบบคือ

1. Baseline JPEG
ก็คือจะค่อยๆโหลดเป็นส่วนๆ ค่อยๆแสดงรูปไปทีละส่วน
Image

2. Progressive JPEG
แสดงเป็นรูปเบลอๆไปก่อน แล้วค่อยๆแสดง
Image

จะเห็นว่า progressive นั้นจะให้ประสบการณ์กับ user มากกว่า คือถึงแม้ว่าจะมองไม่ชัดแต่ก็พอจะรู้ว่าเป็นรูป หรือเป็นรูปอะไร แตกต่างจาก baseline ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นรูปอะไร (แสดงเป็น layout ว่างๆ โล่งๆ)

ซึ่งการจะทำ progressive image ก็แค่เวลาจะ save for web ให้เลือกตรง progressive image แค่นั้น

จบป่ะ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s